Belediyeler Eğitim Paketi


 

Program/Eğitim Adı
BELEDİYELER EĞİTİM PAKETİ
 
Amaç ve Kapsam
 
Bu paket, temel olarak ekte sunulan eğitimler, Belediye bünyesinde gerçekleştirilecek interaktif seminerler ve konulara özgü grup etkinliklerinden oluşmaktadır. Yararlanıcıların taleplerine göre, ihtiyaçlarına yönelik özgün program ve planlamalar yapılmaktadır. Bu eğitimlerin süreleri konulara, yararlanıcıların ihtiyaçlarına ve taleplerine göre değişkendir.
 
 
Süre
 
Kurumun özellikleri, ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda belirlenmektedir.
 
 
Eğitim Şekli
 
Eğitim; ortalama 10-30 kişilik gruplarda, interaktif yetişkin eğitimi yöntemleriyle teorik ve uygulamalı olarak yapılır ve verilen dokümanlarla desteklenir.
 
STRATEJİK PLANLAMA EĞİTİMİ
 
Hedef Gruplar
 
 
Yöneticiler ve stratejik planlama ile ilgili birimler

Konular

 • Veri Toplama
 • Veri Oluşturma/ Okuma
 • Projeksiyon Yapabilme
 • Strateji Belirleme
 • Planın Yazımı ve Güncellenmesi
 • Planın Farklı Hedef Gruplara Sunumu

MEVZUAT BANKASI
 
Hedef Gruplar
 
İmar, zabıta, emlak-istimlâk, mali işler, afetlere hazırlık gibi konularda çalışan belediyelerin farklı birimlerinin çalışanları
 

Konular

 • T.C. Anayasası
 • Devlet Memurları Kanunu
 • Belediye Kanunu
 • Mahalli İdari Birlikleri Kanunu
 • İl Özel İdaresi Kanunu
 • İmar Mevzuatı
 • Türk Ceza Kanunu
 • Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
 • Vergi Usul Kanunu
 • Türk Medeni Kanunu
 • Afet Mevzuatı
 • Sosyal Güvenlik Uygulamaları Mevzuatı
 • Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

YÖNETİCİ BECERİLERİ
 
Hedef Gruplar
 
Yöneticiler, çeşitli birim sorumluları
 
 
Konular

 • İletişim Becerileri

Soru Sorma Teknikleri
Etkili Toplantı Yönetimi 
Etkili Medya Yönetimi
Halkla İlişkilerde Temel Yaklaşımlar

 • Proje Yönetimi Becerileri 
 • Politika ve Strateji Belirleme Becerileri
 • Sorun Çözme Becerileri
 • Kriz ve Çatışma Yönetimi
 • Liderlik Becerileri
 
KİŞİSEL BECERİLER
 
Hedef Gruplar
 
 
Tüm Belediye çalışanları

Konular

 

 • Temel İletişim Becerileri 
 • Kariyer Becerileri 
 • Güzel ve Etkili Konuşma Becerisi
 • Sorun Çözme Becerileri
 • İlkyardım Eğitimi

 


 


Geri